PL: Pracownia noboarchitekci założona została przez Bartosza Chinalskiego, Sebastiana Bielawskiego i Piotra Arabskiego w 2009 roku. Impulsem do rozpoczęcia samodzielnej praktyki w Polsce , był wygrany konkursu na projekt przedszkola w podwarszawskiej miejscowości Blizne Jasińskiego rok wcześniej*, niemniej zespół architektoniczny, stanowiący dzisiejszy trzon pracowni, działał nieprzerwanie od końca lat 90-tych, zdobywając zawodowe doświadczenie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Niemal od samego początku pracownia noboarchitekci to miejsce, w którym konfrontujemy współczesną teorię i praktykę projektowania zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z doświadczeniem pracy akademickiej oraz realiami trwającej transformacji ustrojowej, społecznej, kulturowej i gospodarczej Polski. Uwzględniając te ograniczenia, celem przy pracy nad każdym z projektów, jest próba stworzenia architektury wyczerpującej jej klasyczne definicje, przy jednoczesnym poszanowaniu całego spektrum współczesnych kontekstów (społecznego, kulturowego, finansowego itp.) oraz oczekiwań inwestora. Obecnie (od 2012) zespół noboarchitekci tworzy dwóch parterów; Sebastian Bielawski i Bartosz Chinalski, kilkunastu stałych współpracowników, asystentów oraz specjalistów z rożnych dziedzin. Obszarem działania pracowni jest szeroko rozumiana architektura mieszkaniowa i usługowa. Realizowane projekty w Łodzi, Warszawie i Trójmieście to przede wszystkim indywidualne projekty domów jednorodzinnych, budynki apartamentowe i zespołów zabudowy mieszkaniowej.

* – Projekt przygotowany w zespole: arch. Piotr Arabski, arch. Sebastian Bielawski, arch. Bartosz Chinalski, arch. Jan Gorgul, arch. Włodzimierz A. Krakowski i arch. Mirosław Otocki

EN: The workshop of noboarchitekci was founded by Bartosz Chinalski, Sebastian Bielawski and Piotr Arabski in 2009. The impulse for starting independent practice in Poland was winning the competition for the kindergarten in Blizne Jasińskie in Warsaw Metropolitan Area*, however the core of today’s architectural team of the studio, has been operating continuously since the end of the 90s, gaining professional experience both in Poland and abroad. Almost from the very beginning, noboarchitekci is a place – a workshop of architectural crafts – confronting contemporary theory and practice of designing residential and service buildings with academic experience and the realities of the ongoing political, social, cultural and economic transformation of Poland. By considering these constraints, the goal when working on each project is to try to create an architecture that exhausts its classic definitions, while respecting the entire spectrum of contemporary contexts (social, cultural, financial, etc.) and investor’s expectations. Currently (from 2012) a team of noboarchitekci consist of two partners; Sebastian Bielawski and Bartosz Chinalski, a dozen of permanent associates, assistants and specialists from various fields. The workfield is widely understood residential and service architecture. The projects realised in Łódź, Warsaw and the Tri-City are primarily individual projects of single-family houses as well as multi-family buildings and residential housing complexes.

* – Projekt przygotowany w zespole: arch. Piotr Arabski, arch. Sebastian Bielawski, arch. Bartosz Chinalski, arch. Jan Gorgul, arch. Włodzimierz A. Krakowski i arch. Mirosław Otocki